Sunday Service Details

Tagalog at 1:30 pm.
Local Pastor:  Helen Tañedo

Choir Practice after service

No Tagalog service on the first Sunday of each month as the group attend the English service

  • tel:   020 7733 7121

English at 10:30 am.
Administrative Pastor (Trinity Church): Revd. Sally Bateman.


Parking restriction around the church

songs for a cause

Thank you to everyone who donated to our fundraising event, Songs for a Cause, to help the people in the Philippines who were affected by the typhoon 'Yolanda'. We would also like to thank all the performers who gave their time.
The donations will be forwarded to the office of the bishop of the United Methodist Church, Davao City.
Update: the total is now £2,239.70.

i-click ang larawan upang palakihin Click the photo for an enlarged view
GB flag Read in English

Sumama Kayo Sa Amin!

Ang pangalawang anniversaryo ng FMFU ay ginanap noong Setyembre 25, 2011. Tingnan ang mga larawan ng kaganapang ito.
Mababasa ninyo ang mensahe ng buhay na ibinigay ni Revd. Paul Weary, ang panauhing pandangal, sa okasyong ito.

Ibig naming anyayahan ang lahat ng mga Filipino na dumalo sa aming pagtitipon, ang kauna-unahang grupo ng mga Metodistang Filipino sa United Kingdom, kung saan ang salitang sariling atin ang ating ginagamit. Ang aming grupo ay nagtitipon-tipon sa Trinity Church (Methodist/United Reformed), Golders Green, London, tuwing Lingo simula ikalawa ng hapon (1:30pm). Dito ay nagkakaroon ng pag-aaral ng mga Salita ng Diyos (Bible Study), pagsasanay ng mga awiting papuri (Choir/Praise and Worship) at lalo pa ang makakilala pa ng ibang mga kapatirang Kristiyano sa grupo.

Kasunod ng mga gawaing ito ay ang pananambahan sa Filipino tuwing ika-apat ng hapon (1:30pm).

Sa tuwing huling Lingo ng buwan, nagkakaroon ng salu-salo bilang pagdiriwang ng kapanganakan ng lahat ng mga ipinanganak sa buwang iyon.

Ang iba sa ating mga kapatiran ay nagmumula pa sa Aldershot(Hampshire), Brixton, Morden at Sutton(Surrey), Redhill(Surrey), Leyton at Walthamstow(East London).

PH flag Basahin sa Tagalog

Join Us!

FMFU celebrated its second anniversary on September 25, 2011. View photos of this event.
You can also view the message given by Revd. Paul Weary, our guest speaker, during this occasion.

We would like to invite all Filipinos to our Fellowship, the first Filipino Methodist group in the UK, where the Filipino vernacular is spoken. Our group regularly meets at Trinity Church (Methodist/United Reformed), Golders Green, London, every Sunday from 1:30 p.m. onwards, where you may join in lively Bible Study or choir practice and generally get to know other Filipinos in the group.

Vesper Service holds at 1:30 p.m.

Every last sunday of the each month, we hold a birthday party(pot luck) for all the birthday celebrants for that month.

Some of our members come from as far as Aldershot(Hampshire), Brixton, Morden & Sutton(Surrey), Redhill(Surrey), Leytonstone & Walthamstow(East London).

London District of The Methodist Church

MEDAL 2012 Conference

MEDAL 2012

"And Methodistang naglilingkod sa Panginoon Jesu-Cristo ay hindi nakikita sa kanyang uri, sa kanyang kulay at sa kanyang pinagmulan, sapagkat lahat tayo ay Anak ng Diyos" Ric G.

A call for leadership as a Christian is about God, not about us.

"I am the vine; you are the branches. If a person remains in me and I in them, they will bear much fruit; apart from me you can do nothing." John 15:5