Sunday Service Details

Tagalog at 1:30 pm.
Local Pastor:  Helen Tañedo

Choir Practice after service

No Tagalog service on the first Sunday of each month as the group attend the English service

  • tel:   020 7733 7121

English at 10:30 am.
Administrative Pastor (Trinity Church): Revd. Sally Bateman.


Parking restriction around the church

Ang grupo sa Ladbroke Grove
kasama si Pastor Mandagan
The Ladbroke Grove group
with Pastor Mandagan
Larawan ng mga opisyales The elected Officers
effective 28 February 2010
GB flag Read in English

Tingnan ang listahan ng mga opisyales

Maikling Kasaysayan

Noong Setyembre 2009, isang Pastor mula sa Pilipinas, Revd Dr Protacio Mandagan, ng Nueva Ecija, at ng kanyang asawa, Soledad Mandagan, ay dumalo sa pananambahan sa Central Methodist Church, Westminster at nakilala sina Gng. Manuela Jacusalem, Ursula Bustillos, Nena Antiporda at marami pang ibang Metodistang Filipino. Dumito sila Pastor Mandagan at kanyang asawa bilang turistang bisita.

Mula noon, naisipan nilang bumuo ng pag-aaral ng Salita ng Diyos (Bible Study) at pananambahan tuwing Lingo ng hapon sa bahay-bahay ng mga miyembro ng grupong una nilang nakilala. Makalipas ang ilanag Lingo, dumami ang mga kapatirang dumadalo at kinailangan ng grupong humanap ng mas malaking lugar na kanilang binabayaran upang maging maayos para sa lahat ng dumadalo. Ang grupong ito unang nagtipon-tipon sa Ladbroke Grove, London.

Pagkatapos ng turistang bisa nila Pastor Mandagan at ng kanyang asawa, sila ay pinalitan ng isa ding bisitang Pastor, Eleanor Padua, isang Filipino mula sa Seattle, USA noong Disyembre 2009. Sa panahong iyon, noong Pebrero 2010, lumipat ang grupo sa Trinity Church (Methodist/United Reformed), Golders Green, kung saan mas marami pang mga kapatiran ang nagkaroon ng pagkakataong dumalo. Noong buwan ding iyon, nahirang ang mga opisyales na mamumuno sa grupo at nabuo ang pangalang, Filipino Methodist Fellowship UK. Ang pamunuan ay itinalaga ni Revd John Danso ng Trinity Church noong ika-28 ng Pebrero 2010.

Bumalik si Pastor Padua sa Seattle, USA noong Marso 2010 at iniwan ang grupo sa pangangalaga ng Pastor-in-Charge, Arnold Carpio, mula sa Pangasinan, Philippines.

PH flag Basahin sa Tagalog

View list of current officers

Our Brief History

In September 2009 a mission pastor from the Philippines, Revd Dr. Protacio Mandagan, a District Superintendent(Nueva Ecija, Philippines), met Manuela Jacusalem, Ursula Bustillos, Nena Antiporda and other Filipinos while they attended mass at Westminster.
Pastor Mandagan was over here in London as a tourist visitor at the time.

A small group was then formed and prayer meetings and Sunday services occurred from house to house. Later, as the group increased in numbers larger premises had to be rented to accommodate everyone. The group was initially based in Ladbroke Grove, London.

When Pastor Mandagan's tourist visa expired, he was replaced in December 2009 by visiting interim Pastor Ellen Padua of Seattle, USA. In February 2010, the group then relocated to Golders Green, London and increased further in numbers. By mid February officers were elected and a new name given to the new group; Filipino Methodist Fellowship UK. The officers were inducted by Revd. John Danso of Trinity Methodist Church in 28 February 2010.

Pastor Ellen Padua returned to Seattle in early March 2010 and was later succeeded by our interim Pastor In-charge Arnold Carpio of Pangasinan, Philippines.